o projekte


projekt redemptoristov: "MISIE NA ŠKOLÁCH"

nový školský projekt

Ide o nový školský projekt, ktorý v prvom roku (2015) svojho fungovania vzbudil záujem tak u riaditeľov škôl, ako aj u žiakov a študentov. Redemptoristi v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi vytvorili motivačne - edukačne - evanjelizačný program pre mladých študentov stredných škôl. Z dôvodu záujmu aj základných škôl a teda žiakov nižšej vekovej kategórie, vytvorilo sa niekoľko programových alternatív prispôsobených vekovej spôsobilosti detí, či žiakov základných škôl.

program

Program je zložený z početných krátkych a pútavých scénok či pantomím, ktoré majú byť dobrým úvodom do prednášok. Ďalej program dotvárajú krátke videá, či piesne v podaní tímu redemptoristov a dobrovoľníkov. Najväčšiu odozvu priniesli autentické svedectvá, nakoľko mladí dobrovoľníci sú rovesníkmi poslucháčov tej ktorej školy. V priebehu dňa mladí poslucháči sú aktívne zapájaní do zaujímavých aktivít, ktorých cieľom nie je ani tak poučovať a napomínať, ale inšpiratívne provokovať k túžbe po zmene myslenia. Realizácia projektu sa plne prispôsobuje časovým intervalom vyučovacieho procesu na danej škole. Program pozostáva zo 45. minútových blokov a následne prestávok, podľa školského zaužívaného systému.

Po piatich vyučovacích hodinách vyplnených projektom "misie na škole" po dohode s riaditeľstvom danej školy navrhujeme spoločné slávenie Eucharistie pre žiakov, ktorí v daný deň sa akcie zúčastnili. V iných prípadoch sa takáto spoločná slávnostná Eucharistia realizovala na záver všetkých dní, v ktorých prebiehali "misie na škole". V tom prípade sa zúčastnili Eucharistie nielen žiaci, ale aj celé personálne zastúpenie zamestnancov školy. Malo to nádych ďakovnej atmosféry za školu, učiteľov, rodičov, možnosť sa vzdelávať atď. V ponuke sú dva katolícke obrady rímskokatolícky aj gréckokatolícky.

témy

Opustenosť a predsudky voči niektorým žiakom. Žiaci, ktorí ináč ako podráždene, ani nevedia reagovať. Napätá atmosféra v triede. Odmietanie autority učiteľa. Tendencia úteku pred realitou a zodpovednosťou. Dlhodobé pocity krivdy. Nízke sebavedomie. Pochybovanie o sebe samom. Seba ponižovanie. Komplexy z toho ako vyzerám. Nespokojnosť s vlastným výzorom. Rozvod rodičov. Autorita rodičov. Priskoré partnerské vzťahy. Potreba prítomnosti otca. Ťažkosť v modlitbe. Pochybnosť vo viere. Nevyrovnanosť so zdravotným stavom. Strata niekoho blízkeho. Treba upevniť triedne kolektívy. Večná nespokojnosť a rebélia. Pôvod z nižšej sociálnej a spoločenskej vrstvy a s tým spojený únik pred výzvami súčasnej doby, kde sa kreativita a sebavedomie, cieľavedomosť vyžaduje.

cieľ projektu

1.) inšpirovať, motivovať, povzbudiť mladých ľudí

2.) vytvoriť presvedčenie, že hodnoty Biblie sú aktuálne a musia byť neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti, ktorá sa kryštalizuje v školskom prostredí

3.) upevnenie vzťahov medzi mladou generáciou, ktorá má tendenciu inklinovať k chorej rivalite a vzdoru, či rebélie

4.) nakoľko po skúsenostiach uplynulého školského roku tento projekt vzbudzoval záujem aj u pedagogických zamestnancov, ktorí využívali voľné hodiny vo svojom rozvrhu, ale prestávky, aby aspoň tak sa mohli zúčastniť programu, zamýšľame sa nad vytvorením priestoru aj pre pedagógov, či všetkých zamestnancov. Po pracovnej dobe v rámci svojho voľného času sa chceli stretnúť, prosili o svätú spoveď. Preto zdá sa, že školský projekt "misie na školách" rozšíri svoju ponuku aj pre túto klientelu.

5.) zámerom projektu je ponúknuť mladým ľuďom aj možnosť začleniť sa do už fungujúcich spoločenstiev v danom prostredí, v ktorom sa škola nachádza, môžu sa aktívne zapojiť ako dobrovoľníci vo workshopoch pre deti, alebo v organizačnom tíme do ďalších projektov, ktoré redemptoristi organizujú ako je napr.: breakfestival, na ktorom každoročne sa zúčastňuje okolo 2000. ľudí, alebo pravidelné ľudové misie, s ktorými redemptoristi chodia po celom Slovensku už 95. rokov.

6.) v neposlednom rade zámerom projektu je aj vytvoriť priestor pre mladých aktívnym spôsobom pretvárať spoločnosť na Slovensku. Členom organizačného tímu školského projektu sa môže stať naozaj každý. Preto aj žiaci, ku ktorým ideme, sa v budúcnosti môžu medzi nás začleniť a spolu s nami podnikať takéto akcie.


 

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Michalovská viceprovincia redemptoristov            www.redemptoristi.nfo.sk

centrum

Kláštor Svätého Ducha

Masarykova 35

071 01 Michalovce

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky