O nás

o. Miroslav Bujdoš CSsR

rehoľný kňaz redemptorista

Narodený 28.2.1984 vo Svidníku. Počas filozoficko - teologických štúdií na univerzite Jána Pavla II. v Krakove zložil večné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristov 15.8.2009. Kňazskú vysviacku prijal 23.5.2010. Je gréckokatolíckym kňazom. V roku 2015 mu bol udelený biritualizmus (môže slúžiť Cirkvi aj v rímskokatolíckom obrade). Pracoval ako kaplán vo farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni. Od roku 2015 je vyčlenený pre prácu s mládežou a mladými rehoľnými, či kňazskými povolaniami. Požehnanie od rehoľných predstavených dostal aj k ľudovým misiám vo farnostiach. Je autorom nového školského projektu: "misie na školách".


 

o. Jozef Kišák CSsR

rehoľný kňaz

redemptorista

Narodený 11.3.1980 v Spišskej Novej Vsi. Svoje večné sľuby v reholi redemptoristov zložil 15.8.2004. Od roku 2005 pôsobil vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, najprv ako kaplán, potom ako správca farnosti. Od roku 2017 je vyčlenený pre misijnú činnosť vo farnostiach školách. Venuje sa tiež pastorácii povolaní a mladých ľudí. 

br. Gorazd Figura CSsR

rehoľný brat redemptorista

Narodený 28.2.1976 v Prešove. Večné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieo Vykupiteľa - Redemptoristov zložil 15.8.2001. Pôsobil v Michalovciach, v Stropkove a aktuálne pracuje pri kláštore bl. Metoda Dominika Trčku v Starej Ľubovni. Jeho hlavným poslaním, na ktoré dostal požehnanie od svojich rehoľných predstavených je práca s mládežou a výpomoc na ľudových misiách, ktoré redemptoristi na Slovensku robia už od roku 1921. Br. Gorazd je členom kolégia v oázovom hnutí Svetlo - Život. Pracuje s mladými a pre mladých.

a mnohí mladí dobrovoľníci ....